ikon talebobbel speech bubble

Denne artikel er senest opdateret den 12. juli 2021 af Liezel & Morten

Æteriske olier (og duftolier – som vi dog ikke forhandler) skal  lovgivningsmæssigt klassificeres som kemikalier, når de markedsføres til kosmetisk og/eller aromaterapeutisk brug. Derfor skal de mærkes efter kemikalielovgivningen, hvilket indebærer, at de skal mærkes med faresymboler, risikosætninger og sikkerhedssætninger.

I denne artikel gennemgår vi, hvad det har af betydning, både i forhold til de enkelte faresymboler, risikosætninger og sikkerhedsætninger samt, hvordan du bør håndtere olierne på sikker vis.

Er det farligt at bruge æteriske olier?

Æteriske olier er kraftige koncentrede olier, der er udvundet fra de planter de kommer fra.

Æteriske olier MÅ IKKE anvendes ufortyndet. Med andre ord SKAL de fortyndes med eksempelvis en vegetabilsk olie.

Fortyndes æteriske olier forsvinder faren ved brugen af disse olier.

Generelle Sikkerhedsmæssige overvejelser ved brug af æteriske olier

    • Indtag ikke æteriske olier internt
    • Må ikke anvendes på og ved øjnene, følsomme områder eller slimhinder
    • Må ikke anvendes ufortyndet på huden
    • Gravide kvinder, ammende mødre og børn bør ikke bruge æteriske olier uden først at rådføre sig med en relevant uddannet læge eller aromaterapeut
    • Sørg altid for at holde æteriske olier godt lukket og gemt væk fra børn og dyr.

NOTE:

Læg IKKE ren æterisk olie direkte på huden (det SKAL blandes med noget).

Brug som udgangspunkt ikke æteriske olier når du er gravid.

Æteriske olier er kun til eksternt brug - hvis det indtages bør du søge lægehjælp.

 

Giftlinjen er åben for alle døgnet rundt.
Ring til Giftlinjen på tlf. 82 12 12 12 og få hjælp, hvis du har mistanke om forgiftning.

Generelle sikkerhedsoplysninger ved brug af æteriske olier

Anvendelse

Anvend ikke nogen æteriske olier internt og anvend aldrig æteriske olier, absolutter, CO2’er eller andre koncentrerede essenser på huden ufortyndet uden avanceret viden om æterisk olie eller konsultation fra en kvalificeret aromaterapi-praktiserende læge.

Gravid med mere

Hvis du er gravid, epileptisk, har leverskader, har kræft, eller har andre medicinske problemer, bør du udelukkende anvende olier efter den rette vejledning af en kvalificeret aromaterapi-praktiserende læge.

Børn

Vær meget forsigtig, når du bruger olier med børn og giv kun børn de blideste olier i meget små doser. Det er sikrest at konsultere en kvalificeret aromaterapi-praktiserende læge før du bruger olier med børn.

Allergi

Det anbefales altid, at du udfører en såkaldt hud patch test før du bruger en olie, du aldrig har brugt før. Instruktioner om at gennemføre denne allergitest samt yderligere information om sikkerhed kan findes ved at besøge denne side:

https://www.chleopatra.dk/allergitest/

Parfumeallergi

Vær opmærksom på, at blot fordi disse olier er økologiske og naturlige, så undgås problematikken om parfumeallergi ikke.

Æteriske olier kan være allergifremkaldende og det er derfor vigtigt, at du altid fortynder olierne og, at du inden brug foretager en såkaldt hud-test, for at undersøge om risikoen for allergier.

De 26 parfumestoffer

Der findes 26 parfumestoffer, der lovmæssigt skal deklareres separat på etiketten, hvis de findes i produktet.

De fleste æteriske olier, indeholder flere af disse 26 stoffer helt naturligt. Så når der på en æterisk olie, eksempelvis står at den indeholder limonen, geraniol og eugenol, så er det ikke stoffer der er tilsat olien – det er stoffer der findes helt naturligt i olierne, men som lovgivningen, af hensyn til parfumeallergikere, kræver deklareres separat.

Faresymboler

CLP-piktogrammer

Et farepiktogram er et billede på en etiket, som omfatter et advarselssymbol og bestemte farver, der har til hensigt at oplyse om den skade, et bestemt stof eller en bestemt blanding kan forårsage på vores sundhed eller miljøet. CLP-forordningen har indført et nyt klassificerings- og mærkningssystem for farlige kemikalier i Den Europæiske Union. Piktogrammerne er også blevet ændret og er i overensstemmelse med FN's globalt harmoniserede system.

Herunder finder du de nye piktogrammer og deres betydning.

faresymbol - clp - gasflaske - gas under tryk

Hvad betyder det?
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.

Eksempler på, hvor vi kan støde på det
Gasbeholdere

Eksempler på sikkerhedssætninger
Beskyttes mod sollys.
Bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse.
Søg omgående lægehjælp.

faresymbol - clp - eksplosion - eksplosionsfare

Hvad betyder det?
Ustabilt eksplosiv.
Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
Fare for masseeksplosion ved brand.

Eksempler på, hvor vi kan støde på det
Fyrværkeri, ammunition

Eksempler på sikkerhedssætninger
Indhent særlige anvisninger før brug.
Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
Eksplosionsfare ved brand.

faresymbol - clp - cirkel med ild - brandnærende

Hvad betyder det?
Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

Eksempler på, hvor vi kan støde på det
Blegemidler, ilt til medicinske formål

Eksempler på sikkerhedssætninger
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.

faresymbol - clp - flamme - brandfare

Hvad betyder det?
Yderst brandfarlig gas.
Brandfarlig gas.
Yderst brandfarlig aerosol.
Brandfarlig aerosol.
Meget brandfarlig væske og damp.
Brandfarlig væske og damp.
Brandfarligt fast stof.

Eksempler på, hvor vi kan støde på det
Lampeolie, benzin, neglelakfjerner

Eksempler på sikkerhedssætninger
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
Hold beholderen tæt lukket.
Opbevares køligt.
Beskyttes mod sollys.

faresymbol - clp - hænder under cylinder med ætsene indhold - ætsene

Hvad betyder det?
Kan ætse metaller.
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Eksempler på, hvor vi kan støde på det
Afløbsrens, eddikesyre, saltsyre, ammoniak

Eksempler på sikkerhedssætninger
Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Vask … grundigt efter brug.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Opbevares under lås.
Opbevares kun i den originale beholder.

faresymbol - clp - udråbstegn - sundhedsfare

Hvad betyder det?
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Forårsager hudirritation.
Farlig ved indtagelse.
Farlig ved hudkontakt.
Farlig ved indånding.
Skader folkesundheden og miljøet ved at ødelægge ozon i den øvre atmosfære.

Eksempler på, hvor vi kan støde på det
Vaskemidler, toiletrens, kølevæske

Eksempler på sikkerhedssætninger
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
I tilfælde af indtagelse: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt sæbe og vand.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

faresymbol - clp - dødningehoved - akut tosicitet

Hvad betyder det?
Livsfarlig ved indtagelse.
Livsfarlig ved hudkontakt.
Livsfarlig ved indånding.
Giftig ved indtagelse.
Giftig ved hudkontakt.
Giftig ved indånding.

Eksempler på, hvor vi kan støde på det
Pesticider, biocider, methanol

Eksempler på sikkerhedssætninger
Vask … grundigt efter brug.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Skyl munden.
Opbevares i en lukket beholder.
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Ved kontakt med huden: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
Anvend åndedrætsværn.
Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
Opbevares under lås.

faresymbol - clp - person med brækket hjerte - alvorlig sundhedsfare

Hvad betyder det?
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager organskader.
Kan forårsage organskader.
Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Kan fremkalde kræft.
Mistænkt for at fremkalde kræft.
Kan forårsage genetiske defekter.
Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Eksempler på, hvor vi kan støde på det
Terpentin, benzin, lampeolie

Eksempler på sikkerhedssætninger
I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Fremkald IKKE opkastning.
Opbevares under lås.
Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Vask … grundigt efter brug.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Søg lægehjælp ved ubehag.
Ved eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Indhent særlige anvisninger før brug.
Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
Ved indånding: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

faresymbol - clp - træ og fisk - farligt for miljøet

Hvad betyder det?
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Eksempler på, hvor vi kan støde på det
Pesticider, biocider, benzin, terpentin

Eksempler på sikkerhedssætninger
Undgå udledning til miljøet.
Udslip opsamles.

Se alle vores æteriske olier her

Anbefalet naturlige produkter til hud, hår og krop

Naturlige Råvarer

Dødehavssalt 280g

kr. 89,00 (Inkl. moms)
ØKO
kr. 45,00kr. 159,00 (Inkl. moms)
ØKO
kr. 99,00 (Inkl. moms)

Vegetabilske olier

Cacay olie 10ml

kr. 139,00 (Inkl. moms)

Vegetabilske olier

Acai olie 10ml

kr. 179,00 (Inkl. moms)
ØKO
ØKO

Vegetabilske olier

Tamanu olie 30ml, Økologisk

kr. 149,00 (Inkl. moms)
kr. 99,00 (Inkl. moms)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *